Προσλήψεις στην ΚΕΔΗ Σερρών

.jpg

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου “ΑΡΤΙΟ” που εδρεύει στις Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: “Λειτουργία επιμορφωτικών τμημάτων” συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top