Πασχάλης Στεφάνου : Τα νέα κριτήρια για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων

154594_3917580909598_807313522_n-783x540-960x540.jpg

Το νέο σύστημα μοριοδότησης των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων γνωστοποιεί ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ν Σερρών κ Πασχάλης Στεφάνου .

Το κριτήριο της επιστημονικής − παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται \με 10 έως 12 μονάδες
κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
Α)Διδακτορικό δίπλωμα:
4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 5 μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως
Β)Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης
(μόνο για στελέχη της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης): 2
μονάδες.
Γ)Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.:
1,5 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν
για το διορισμό
Δ)Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών:
0,5 μονάδα, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό ή δεν αποτέλεσε προϋπόθεση για απόκτηση πτυχίου εξομοίωσης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για διορισμό και εφόσον δεν υφίσταται η μοριοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης β
Ε) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης
σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: 0,5 μονάδα.
Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ετήσιας επιμόρφωσης μοριοδοτούνται αθροιστικά έως δυο (2) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις με ανώτατο όριο τη μία (1) μονάδα».
στ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου1:
0,5 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.
Ζ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2
: 0,8 μονάδες
η) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα.
Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του ΑΣΕΠ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top