Δήμος Σερρών : Τι συμβαίνει Βασίλη με την αποκομιδή των απορριμμάτων του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων

-1.jpg

Μια απόφαση η οποία προκαλεί ερωτηματικά έλαβε η οικονομική επιτροπή του δήμου Σερρών . Ιδιωτική εταιρεία  έχει συνάψει σύμβαση με τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευσης και ανέλαβε την αποκοµιδή απορριµµάτων από το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σερρών .Η ίδια εταιρεία έχει σύμβαση και με τον δήμο Σερρών . Τα σκουπίδια καταλήγουν έναντι τιμήματος στον ΦΟΔΣΑ στον Χυτα Παλιοκάστρου 

Στην απόφαση της η οικονομική επιτροπή δέχθηκε η εταιρεία να  καταθέτει τα ηµερήσια ζυγολόγια των σκουπιδιών του κέντρου φιλοξενίας προκειµένου να βεβαιώνεται η σχετική δαπάνη στην εταιρεία, ώστε να µη επιβαρύνεται ο ∆ήµος µε τα απορρίµµατα του κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων.

Και το ερώτημα που προκύπτει γιατί ο δήμος επιβαρύνεται με το κόστος των σκουπιδιών αφού δεν εμπλέκεται πουθενά  και του τα χρεώνουν ??????

Στην απόφαση αυτή µειοψήφησε ο κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος, τονίζοντας ότι το θέµα είναι ιδιαίτερα σοβαρό καθόσον δεν προκύπτει από πουθενά και από καµιά διάταξη νόµου η εµπλοκή του ∆ήµου Σερρών στην διαδικασία της αποκοµιδής των απορριµµάτων από το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σερρών. Η όλη διαδικασία αφορά την σύµβαση που υπογράφτηκε µεταξύ των δύο µερών, δηλαδή του ∆ιεθνή Οργανισµού Μετανάστευσης και την εταιρεία .όπως αναφέρεται στην εισήγηση µε ηµεροµηνία 19-06-2017 και την υπογράφει ο κ. ∆ασκαλόπουλος Π. ∆\ντης καθαριότητας. Ο ∆ήµος Σερρών θα µπορούσε να εµπλακεί µόνο στην περίπτωση που είχε δικό του χώρο απόθεσης των απορριµµάτων, αυτό όµως δεν συµβαίνει καθόσον για τον συγκεκριµένο ΧΥΤΑ (Παλαιοκάστρου) αρµόδιος είναι Ο ΦΟΣ∆Α Κ. Μακεδονία ο οποίος έχει την διαχείριση του. Συµπερασµατικά από την όλη διαδικασία προκύπτει ότι ο ∆ήµος Σερρών δεν µπορεί να έχει καµιά ανάµειξη( και κυρίως οικονοµική) για το συγκεκριµένο θέµα και η όλη διαδικασία εκτέλεσης της υπογραφείσας σύµβασης αφορά µόνο τους δύο συµβαλλόµενους και κανέναν άλλο. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top