Δήμος Σερρών : ¨¨Βροχή ¨¨ οι αποφάσεις για πληρωμή χρεών των καποδιστριακών δήμων

-λήψης-4-2.jpg

Καταιγισμός δικαστικών αποφάσεων στον Δήμο Σερρών ο οποίος καλείται να πληρώσει χρέη που προέρχονται από τους πρώην καποδιστριακούς δήμους οι οποίοι εντάχθηκαν στον νέο Καλλικρατικό δήμο το 2010 . Σύμφωνα μα αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής ο Δήμος Σερρών θα καταβάλλει περίπου 27.000 ευρώ για έργα που έγιναν στον πρώην δήμο Καπεταν Μητρούσι

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

1.Αποδέχεται τον εξώδικο συµβιβασµό του ∆ήµου Σερρών, ως καθολικό διάδοχο του πρώην ∆ήµου Καπετάν Μητρουσίου, µε τον ……….. και την έγκριση καταβολής σ’ αυτόν του ποσού των 6.580,00 € πλέον Φ.Π.Α. από 23% (1.513,40 €), όπως ίσχυε κατά τον χρόνο της ανάθεσης και συνολικά του ποσού των 8.093,40 €, χωρίς την αξίωση των τόκων, που αφορά την αµοιβή του για τη µελέτη µε τίτλο «Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης ΚΑΑ αγωγού από το ∆.∆. Μητρουσίου έως την Ε.Ε.Λ.», του τέως ∆ήµου Καπετάν Μητρουσίου.

2. Αποδέχεται τον εξώδικο συµβιβασµό του ∆ήµου Σερρών, ως καθολικό διάδοχο του πρώην ∆ήµου Καπετάν Μητρουσίου, µε τον ………  και την έγκριση καταβολής σ’ αυτόν του ποσού των 11.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. από 23% (2.645,00 €), όπως ίσχυε κατά το χρόνο ανάθεσης και συνολικά του ποσού των 14.145,00 €, χωρίς την αξίωση των τόκων, που αφορά την αµοιβή του για τη µελέτη µε τίτλο «Σύνταξη τευχών δηµοπράτησης και µελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ στα πλαίσια της προµελέτης αποχετευτικών δικτύων µε την µέθοδο των δικτύων κενού∆.∆. Μητρουσίου», του τέως ∆ήµου Καπετάν Μητρουσίου.

3. Αποδέχεται τον εξώδικο συµβιβασµό του ∆ήµου Σερρών, ως καθολικό διάδοχο του πρώην ∆ήµου Καπετάν Μητρουσίου, µε την ….και την έγκριση καταβολής σ’ αυτήν του ποσού των 3.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. από 23% (828,00 €), όπως ίσχυε κατά τον χρόνο της ανάθεσης και συνολικά του ποσού των 4.428,00 €, χωρίς την αξίωση των τόκων, που αφορά την αµοιβή της για τη µελέτη µε τίτλο «Αρχιτεκτονική προµελέτη αντλιοστασίου αναρρόφησης∆.∆. Μητρουσίου», του τέως ∆ήµου Καπετάν Μητρουσίου.

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   1   2 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top