Δήμος Βισαλτίας : Αναστολή της άδειας πωλητών λαικής αγοράς λόγω οφειλών

laiki-agora.jpg

Óôéãìéüôõðá áðü ôçí áãïñáóôéêÞ êßíçóç óôçí êåíôñéêÞ áãïñÜ ôçò ÁèÞíáò ôçí ÂáñâÜêåéï,åí üøåé ôïõ ÐÜó÷á,Ì.Ôñßôç 19 Áðñéëßïõ 2011 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Στην αναστολή της άδειας πωλήτων στις λαικές αγορές του Δήμου Βισαλτίας προχώρησε με απόφαση του το Δημοτικό συμβούλιο .

Σύμφωνα μτε την απόφαση

Α)Εγκρίνει την αναστολή ισχύος των αδειών πωλητών παραγωγών και επαγγελματιών οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει το ημερήσιο τέλος για τη Λαϊκή Αγορά της Νιγρίτας για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών . Β)Οι οφειλέτες μπορούν μεταγενέστερα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους ,μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία αναστολής της άδειας τους ,και αυτοδίκαια αίρεται η αναστολή . Γ)Σε περίπτωση που οι οφειλέτες δεν ανταποκριθούν, να διαγραφούν και να επαναπροκηρυχθούν οι κενές θέσεις.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top