Δήμος Σιντικής : Ο Τρύφων Μηλιάδης νέος γενικός γραμματέας

-λήψης.png

Με απόφαση του δημάρχου Σιντικής κ Φώτη Δομουχτσίδη προσλαμβάνεται στη θέση του γενικού γραμματέα του δήμου ο κ Μηλιάδης Τρύφωνας   Πολιτικός  Μηχανικός

Σύμφωνα με την απόφαση 

. Ο Δήμαρχος μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου. β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους. γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου. δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου. ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου. η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο. Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 161 του ν. 3584/07, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. (παρ 2 άρθρο 38 Ν. 3801/09, με την οποία προστέθηκε παρ. 6 στο άρθρο 161 του Ν. 3584/07) Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top