Δήμος Σερρών .Εργασιακή επανένταξη ανέργων

anergia1234.jpg

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Σερρών μετά την με


αριθμ. 21/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 95/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν την υλοποίηση του Σχεδίου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας προσκαλεί τις επιχειρήσεις του Δήμου Σερρών :

Που ενδιαφέρονται να προσλάβουν τέσσερις ανειδίκευτους εργάτες άνω των 25 ετών, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών από την αναγγελία πρόσληψης με πλήρη απασχόληση.

Ο Δήμος υποχρεούται να καλύψει τις επιχειρήσεις εφόσον προσλάβουν τους ωφελούμενους του προγράμματος όσον αφορά την μισθοδοσία τους και πάσης φύσεως εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου για εξαήμερη εργασία με ημερησία απασχόληση έξι ωρών και σαράντα λεπτών ημερησίως μέχρι του ποσού των 4.200,00 ευρώ για κάθε ένα εργάτη/τρια και σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας σε ισχή. 

Με βάση τα παραπάνω, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο 120 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών, Κων/νου Καραμανλή 36 και στο τηλέφωνο 2321350571 για οπουδήποτε σχετική πληροφορία.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σερρών : www.serres.gr – Ενημέρωση πολιτών και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ε.Δ.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Σταυρούλα Αρβανίτη – Αγιαννίδου 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top