Δήμος Σερρών : Ανάπλαση των κεντρικών οδικών αξόνων της πόλης

-λήψης-1-14.jpg

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του 

έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» 

με προϋπολογισμό 430.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)…

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Τα τεύχη Δημοπράτησης θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών καθώς και στο δημόσιο προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, από όπου θα μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00πμ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου
95 παρ. 2α του Ν .4412/16.

Συνημμένα αρχεία:

 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top