Συνεδριάζει το περιφερειακό συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

-84.jpg

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, στις 12.30 το μεσημέρι. Το σώμα θα συνεδριάσει, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

– Επικύρωση πρακτικών 12ης/02-07-2018, 13ης/23-07-2018, 14ης/27-08-2018, 15ης/17-09-2018 και 16ης/05-10-2018 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση  14ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ για τη διοικητική, οικονομική και επιστημονική υποστήριξη της Π.Κ.Μ. στην υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό Τομέα- AgroFood Innovation Clusters» – ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:Agrolabs”, η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 ”.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

-Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμό 210/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΙΗΩ7ΛΛ-ΦΡΣ) που αφορά θεσπισμένα πάγια χορηγήματα  καθαριότητας υπηρεσιών Π.Ε. Πέλλας εντός και εκτός Διοικητηρίου και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στον νομό Πέλλας των οποίων τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Π.Ε. Πέλλας  για το έτος 2018

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας

–Κατανομή εγκεκριμένων θέσεων για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης M.E. Θεσσαλονίκης

-Έγκριση για τη υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τοπικών αρχών πέντε Νομών της Ρουμανίας με σκοπό την ενδυνάμωση της φιλίας και της συνεργασίας τους

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού-Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τεχνικών επεμβάσεων στην κτιριακή υποδομή του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης» του έργου «Επιχορήγηση του ΕΣΥΠ για επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας και της βιωσιμότητάς του», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

-Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, υδατορεμάτων στην περιοχή Πολεοδομικού Συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

-Γνωμοδότηση για τη σκοπιμότητα εγκατάστασης και τη συμβολή της στην τοπική οικονομία, επαγγελματικού εργαστηρίου (χαμηλής όχλησης) επισκευής ηλεκτρικών συσκευών – φωτιστικών, ιδιοκτησίας «Αφοι ΚΑΣΑΠΗ Ο.Ε», σε εκτός σχεδίου οικόπεδο στη Νικήτη του Δήμου Σιθωνάις της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

-Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Συντήρηση παράκτιου ανάχωματος Αλιάκμονα-Λουδία-Αξιού-Καλοχωρίου για το έτος 2018», του έργου «Ετήσια συντήρηση παράκτιου αναχώματος Αλιάκμονα-Λουδία-Αξιού-Καλοχωρίου», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων

-Έγκριση για τη διάθεση ποσού 220.000,00 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, έτους 2017, για την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων που αφορά στην κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Έγκριση υποβολής πρότασης (πράξης) με τίτλο «Έλεγχος εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, βάσει της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ», στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 «Κωδικός Πρόσκλησης 080.6b»

Εισηγήτρια: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

-Αποδοχή της έκθεσης εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΝΕΠΟΣ)» και απαλλαγή των ορισθέντων εκκαθαριστών με την υπ΄αριθ.156/26-4-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

-Έγκριση επικαιροποίησης της έκθεσης εκκαθάρισης και καταβολή αμοιβής στους εκκαθαριστές της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης με την επωνυμία «Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και Πολιτικής Προστασίας Ν. Σερρών».

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

-Έγκριση για την ανανέωση άδειας διενέργειας επαγγελματικών τουριστικών πλόων στη λίμνη Κερκίνη

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

-Έγκριση σύναψης πολυετούς προγραμματικής σύμβασης 2018-2020 μεταξύ Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας – Δήμου Βέροιας – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην  Επιτροπή Παρακολούθησής της.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top