ΚΕΔΗΣ Σερρών :Διαγωνισμός για 2 χρόνια για την λογιστική υποστήριξη

-26.jpg

 Σε διαγωνισμό για την Παροχή λογιστικών–φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης προχωρά η ΚΕΔΗ Σερρών .Μάλιστα η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο έτη τόσο για το 2019 όσο και για το 2020

 

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών

“Παροχή λογιστικών–φοροτεχνικών υπηρεσιών και οικονομικής διαχείρισης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για τα έτη

2019-2020

. Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών έχει προϋπολογιστεί

ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των 56.440,00 € (πενήντα έξι χιλιάδων τετρακόσιων σαράντα ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top