Δήμος Νέας Ζίχνης : Με 13 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

-54.jpg

  Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ζίχνης  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30  μ.μ. με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

 

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

 

 1. Συγκρότηση συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτική προστασίας του Δήμου Νέας Ζίχνης.

 

 1. Εκλογή αντιπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

 

 1. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση «Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας-θερμότητας», που προτείνεται να εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Γαζώρου του Δήμου Νέας Ζίχνης, Π.Ε. Σερρών.

 

 1. Έγκριση τακτοποιητικού 2ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο ‘Οδικός άξονας μεταξύ επαρχιακής οδού Σερρών-Δράμας και σιδηροδρομικής γραμμής», σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 10876/07-12-2018 προέγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Γαζώρου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

 

 1. Έγκριση υλοποίησης έργου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020.

 

 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε. Ηπείρου για :

– παροχή νομικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε θέματα ασφαλιστικού συστήματος, εργατικού δικαίου και απασχόλησης,

– υλοποίηση ομαδικών εργαστηρίων πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε πολίτες του Δήμου.

 

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» Β΄ δράση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

 1. Επικαιροποίηση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή δωρεάς τετρακίνητου οχήματος από την εταιρία Trans Adriatic Pipeline.

 

 1. Έγκριση των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

                                

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα με δίμηνη διάρκεια σύμβασης κατηγορίας ΔΕ 29 οδηγός απορριμματοφόρου (1 άτομο).

 

 

 

                                                                       

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top