Σέρρες : Στην κοιλάδα τῶν Ἁγ. Ἀ­ναρ­γύ­ρων ἡ τελετή καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

-1.jpg

Τήν Ἁγία ἡμέρα τῶν Θεοφανείων, Κυριακή 6 Ἰανουαρίου, ο κ. Θεολόγος θά ἱερουργήσει στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχῶν Σερρῶν, ὅπου καί θά τελέσει τόν Μεγάλο Ἁγιασμό. Στίς 11:00 τό πρωῒ, μέ τήν συμμετοχή τοῦ εὐ­α­γοῦς Κλή­ρου, τῶν ἀρ­χῶν καί τοῦ λαοῦ τῆς πόλεώς μας, θά λάβει χώρα στήν λίμνη τῆς  κοιλάδος τῶν Ἁγ. Ἀ­ναρ­γύ­ρων Σερρῶν, ἡ τελετή καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων. Σὲ πε­ρί­πτω­ση ἀ­κραί­ων και­ρι­κῶν φαι­νο­μέ­νων, ἡ κα­τά­δυ­σις τοῦ Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ θὰ πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ στὸ Κο­λυμ­βη­τή­ρι­ο Σερ­ρῶν, στὴν κοι­λά­δα τῶν Ἁγ. Ἀ­ναρ­γύ­ρων. Πρὸς τοῦ­το θὰ ὑ­πάρ­ξει σχε­τι­κὴ ἐ­νη­μέ­ρω­σις ἐ­ὰν ὑ­πάρ­ξει ἀ­νάγ­κη.

Ἀκολούθως, ὁ Ποιμενάρχης μας θά μεταβεῖ ἀ­μέ­σως στήν παραθαλάσσια πόλη τῆς Ἀσπροβάλτας, στήν παραλία τῆς ὁ­ποί­ας θὰ λά­βει χώ­ρα ἡ ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ ἁ­γι­α­σμοῦ τῶν ὑ­δά­των καὶ ἡ  κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ἡ λιτανεία θά ξεκινήσει ἀπό τόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Ἀσπροβάλτας στίς 12:15 τό μεσημέρι.

Τήν Δευτέρα 7 Ἰανουαρίου, ἡμέρα Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, θά ἱερουργήσει στήν Ἀρχιερατική θ. Λειτουργία, πού θά τελεσθεῖ στὴν ἀν­δρώ­α Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁ­γ. Πα­ρα­σκευ­ῆς Σερρῶν, ὅ­που φυ­λάσ­σε­ται μέ­ρος τῆς χα­ρι­το­βρύ­του Κά­ρας τοῦ Τι­μί­ου Προ­δρό­μου, προερχόμενο ἀ­πὸ τὸ πα­λαί­φα­το Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων.  

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top