Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή

-λήψης-4-4.jpg

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00΄ μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάσεις για τις εκδικάσεις: α) της με αριθμό κατάθεσης ΜΤ 6/14-2-2019 έφεσης και β) της με αριθμό ΑΣΦ 65/2019 αίτησης αναστολής εκτέλεσης, του Βασίλειου Μπαλουκτσή του Νικολάου, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δήμος Σερρών” και κατά του υπ΄ αριθμ. 6404/22-2-2018 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

 

ΘΕΜΑ 2οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε συνεδριάση για την εκδίκαση της με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 210/18-4-2018 προσφυγή του Δημητρίου Γιοβάνη, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Δήμος Σερρών”.

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  του  πρακτικού της Επιτροπής  διαγωνισμών ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, για την ανάδειξη οριστικού προμηθευτή / αναδόχου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατόπιν άγονου συνοπτικού διαγωνισμού, για την διενέργεια προμηθειών για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων για την ηλεκτρονική οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 16.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 20.584,00€ με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 4οΈγκριση  του πρακτικού 2 της επιτροπής  διαγωνισμών ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. & 74.400,00 € με Φ.Π.Α.με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και κήρυξη οριστικού αναδόχου.

 

ΘΕΜΑ 5οΈγκριση  της υπ΄ αριθμ. 03/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, καθορισμός των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια “Μέσα ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 49.903,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 61.879,72 €  με Φ.Π.Α.

 

ΘΕΜΑ 6οΈγκριση της υπ΄ αριθμ. 55/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, καθορισμός των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια “Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμεΑ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 “Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοδειξίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς”, προϋπολογισμού 72.515,20 €  με Φ.Π.Α.

 

ΘΕΜΑ 7οΈγκριση πρακτικού 3/05-03-2019 της επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων», από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»  έτους 2018, προϋπολογισμού 148.942,60 € με ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση:  α)  της  υπ΄ αριθμ. 4/2019  μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών, για την προμήθεια “αναλώσιμων για εκτυπωτές – πολυμηχανήματα & φωτοτυπικά έτους 2019-2020”, προϋπολογισμού 92.242,86 € χωρίς Φ.Π.Α. & 114.381,15 € με Φ.Π.Α. και β) της υπ΄ αριθμ. 1/2019 μελέτης του Τμήματος Μηχανογράφησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Σερρών, για την προμήθεια “φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων”προϋπολογισμού 19.600,00 € χωρίς Φ.Π.Α. & 24.304,00  € με Φ.Π.Α., καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτών και έγκριση των όρων διακήρυξης και της περίληψης.

 

ΘΕΜΑ 9οΈγκριση  όρων  δημοπρασίας εκμίσθωσης  του  υπ΄ αρ. 19 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρίνος.  

 

ΘΕΜΑ 10οΚαθορισμός   ύψους   ειδικού   προστίμου   για   τα   έξοδα   μεταφοράς   και   αποθήκευσης αντικειμένων (τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, ψυγείων, σταντ κ.λ.π.).

 

ΘΕΜΑ 11οΤρόπος εκτέλεσης, έγκριση μελέτης και καθορισμό όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 με κωδικό έργου 2018ΕΠ00810176 και κωδικό ΟΠΣ 5033387, π/υ 113.200,00€ πλέον ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 12οΈγκριση εκτέλεσης με 2η απ’ ευθείας ανάθεση, εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας για «Διενέργεια πολιτιστικών-κοιν.-αθλητ.-κλπ. δραστηριοτήτων», στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. 6/2019 μελέτη ποσού 3.765,00 χωρίς ΦΠΑ και 4.668,60 € με Φ.Π.Α..

 

ΘΕΜΑ 13οΈγκριση της με αριθ. 90/2017 μελέτης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – Εγκατάσταση προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών»

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Καθορισμός όρων δημοπράτησης και τιμή μονάδος για την εκποίηση  ανακυκλώσιμου χαρτιού ΑΣΑ  και  μεταλλικών υλικών».

 

ΘΕΜΑ 15οΟρισμός Δικηγόρου για την εκδίκαση της Αίτησης του Δημητρίου Θωμίδη του Γεωργίου και της Ελένης Σιαλλή του Αντωνίου κατά του Δήμου Σερρών.

 

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός Δικηγόρου για την εκδίκαση της Αίτησης του Φωτιου Γκουρτζίδη του Σάββα και της Ιωάννας Τοπούζη του Νικολάου  κατά του Δήμου Σερρών.

 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top