Δήμος Νέας Ζίχνης : Μέχρι 1/4 οι αιτήσεις για τις θέσεις 12 υδρονομέων

-λήψης-2-12.jpg

Με την υπ’ αριθµόν 45/2019 (Α∆Α: 6ΓΣΙΩΚΘ-ΒΩΠ) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία


αποφασίστηκε η πρόσληψη δώδεκα (12) υδρονοµικών οργάνων αρδευτικών δικτύων για την αρδευτική περίοδο έτους 2019. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµικά όργανα, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 22-3-2019 έως και την 01-4-2019 στο ∆ηµαρχείο Νέας Ζίχνης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 1.- Αριθµός θέσεων Ο Αριθµός των υδρονοµικών οργάνων καθορίστηκε σε δώδεκα (12) ως εξής: 1.- Για την ∆.Κ. Νέας Ζίχνης ένας (1) υδρονοµέας για πέντε (5) µήνες 2.- Για την Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου ένας (1) υδρονοµέας για τέσσερις (4) µήνες 3.- Για την Τ.Κ. Αγριανής ένας (1) υδρονοµέας για τρείς (3) µήνες 4.- Για την Τ.Κ. Αναστασιάς ένας (1) υδρονοµέας για τρείς (3) µήνες 5.- Για την Τ.Κ. Γαζώρου ένας (1) υδρονοµέας για πέντε (5) µήνες 6.- Για την Τ.Κ. Θολού ένας (1) υδρονοµέας για πέντε (5) µήνες 7.- Για την Τ.Κ. Νέας Πέτρας ένας (1) υδρονοµέας για τρείς (3) µήνες 8.- Για την Τ.Κ. Μυρρίνης ένας (1) υδρονοµέας για τρείς (3) µήνες 9.- Για την Τ.Κ. Μυρκίνου ένας (1) υδρονοµέας για τρείς (3) µήνες 10.- Για την Τ.Κ. Αγιοχωρίου ένας (1) υδρονοµέας για πέντε (5) µήνες 11.- Για την Τ.Κ. Σφελινού ένας (1) υδρονοµέας για τρείς (3) µήνες 12.- Για την Τ.Κ. Λευκοθέας ένας (1) υδρονοµέας για πέντε (5) µήνες 2.- Αρδευτική περίοδος Η αρδευτική περίοδο καθορίστηκε από 01-5-2019 και µέχρι λήξεως των συµβάσεων, αντίστοιχα όπως αναφέρεται παραπάνω. 3.- Απαιτούµενα Προσόντα Για να επιλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει: α) Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β) Να έχει συµπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να µη υπερβαίνει το 65ο. γ) Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. δ) Να είναι κάτοχος µεταφορικού µέσου. -//- -2- ∆εν µπορούν να επιλεγούν υδρονοµείς: α) Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητος του διορισµού ως δηµοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή. ∆εν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιµώνται όµως µεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες στις ένοπλες δυνάµεις. 4.- Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισµό επισυνάπτονται: α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπου ο ενδιαφερόµενος θα δηλώνει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για την πρόσληψή του ως υδρονοµικό όργανο και ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. β) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. γ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού µητρώου των υποψηφίων, εκδιδόµενο ένα µήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισµό. Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδροµής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όµως ο διορισθείς να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισµού προθεσµίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσµία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού. 5.- Εκλογή υδρονοµικών οργάνων Τα υδρονοµικά όργανα θα επιλεγούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 6.- Καθήκοντα Υδρονοµέων α) Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισµό αρδεύσεως. β) Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, µέχρι της, εις έκαστο αρδευόµενο κτήµα, εκχύσεώς τους. γ) Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια της καλής συντήρησής τους. δ) Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. ε) Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων. στ) Η άµεσος γνωστοποίηση εις τον αρµόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. 7.- ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από την ηµέρα εκλογής µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στους πίνακες ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.- 8.- Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων Πληροφορίες παρέχονται στο Γραφείο του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2324 3 50618 και 2324 3 50602.- Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Με εντολή ∆ηµάρχου Ο Αντιδήµαρχος ΤΣΙΤΣΙΛΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top