Επιμελητήριο Σερρών : Επιστολή Μέγκλα στο υπουργείο οικονομικών

-λήψης-4-2.jpg

Επιστολή προς τον υπουργείο οικονομικών απέστειλε ο Χρήστος Μέγκλας για τα  Προγράμματα LEADER

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Υπόψη: Υφυπουργού, κου Ε. Γιαννακίδη

Κοιν/ση:1. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κο Α. Τζιτζικώστα, 2. ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», 3. Ενδιάμεσο Φορέα ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»,           4. ΕΥΔ ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

ΘΕΜΑ:ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αξιότιμοι,

Διαπιστώνουμε ότι από πέντε (5) Δράσεις, σε σύνολο επτά (7) «ανοικτών» Προσκλήσεων Δράσεων Ενίσχυσης Επιχειρήσεων (εθνικά, περιφερειακά, τοπικά ΠρογράμματαLEADER),αποκλείονται εξ ορισμού επιχειρήσεις που διαθέτουν τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ 01, 02 και 03, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013, ακόμα και στην περίπτωση που δεν αποτελούν τον ΚΑΔ Επένδυσης.

Πρόκειται για τις εξής τρέχουσες Προσκλήσεις Δράσεων:

1.«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020(ΑΑ 3428, Κωδ. 019ΚΕ)

2.«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ)

3.«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (23541  /ΕΥΚΕ 365)

4.«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014‐2020» (21656 /ΕΥΚΕ3 0)

5.«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020) (Κωδ. 018 ΚΕ ΕΠΑΝΕΚ – ΟΠΣ 2953)

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής πραγματικά γεγονότα

1.την ανάγκη σε επενδύσεις, καθώς αυτές διαμορφώνουν όρους πραγματικής ανάπτυξης και υπεραξία στην εγχώρια αγορά, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

2.τον μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε αγροτικούς Νομούς, όπως τον Ν. Σερρών, που διαθέτουν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα τους εν λόγω μη επιλέξιμους ΚΑΔ (01|02|03), και συνεπώς αποκλείονται εξ ορισμού από την δυνατότητα συμμετοχής τους στις ανωτέρω πέντε (5) Δράσεις Ενίσχυσης, παρά το ότι η δραστηριότητα επένδυσης (ΚΑΔ επένδυσης) είναι επιλέξιμη

3.τον μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που δραστηριοποιούνται, παράλληλα της κύριας δραστηριότητας τους, στην παραγωγή, διανομή ή και τις υποδομές ενέργειας και συνεπώς αποκλείονται από τις δύο Δράσεις του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», παρά το ότι ο ΚΑΔ Επένδυσης είναι επιλέξιμος, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης του σημαντικού «οφέλους» των Δράσεων αυτών από μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής μας κοινότητας, η οποία δραστηριοποιείται σε μια ακριτική περιοχή, χαρακτηρισμένη ως «μειονεκτική», όπως τον Νομό Σερρών, ο οποίος σημειωτέον κατατάσσεται στην τελευταία θέση, σε σειρά κατάταξης, ως προς κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Δεν έχουμε περαιτέρω περιθώρια «αποκλεισμού», και συνεπώς εξαίρεσης των επιχειρήσεων μας από άλλες Δράσεις Ενίσχυσης.

Δεδομένων των ανωτέρω αντικειμενικών στοιχείων, θα εκτιμούσαμε όπως με σοβαρότητα εξετάσετε την τροποποίηση των Προσκλήσεων των ανωτέρω Δράσεων, περιορίζοντας την εφαρμογή του Κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013 μόνο ως προς τον ΚΑΔ Επένδυσης, ώστε να αποφευχθεί, λόγω συνύπαρξης μη επιλέξιμων ΚΑΔ, ο «αποκλεισμός» μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ Επένδυσης. 

Η πολύτιμη γνώση και πείρα σας, είμαστε βέβαιοι, ότι θα σταθούν καταλυτικοί παράγοντες ώστε να διευθετηθούν τεχνικά και αξιολογικά ζητήματα που τυχόν προκύπτουν, με σκοπό να ικανοποιηθεί εν τη πράξει η στόχευση των Δράσεων αυτών που συνίσταται στην «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας». Με τιμή, Χρήστος Μέγκλας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top