Δήμος Σιντικής : Πάλι λάθος κάνατε κ Δομουχτσίδη !!!!

-λήψης-14.jpg

Νέο λάθος με την συγκρότηση των ΔΣ των νομικών προσώπων του δήμου Σιντικής θεωρεί ότι έγινε ο πρώην δημοτικο΄ς σύμβουλος κ Αβράμης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο Κ ΑΒΡΑΜΗΣ

Ν. 2839/2000

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Ισότητας

1. α) Σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που ορίζονται είναι πάνω από ένα (1).

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

β) Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.. μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1).

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου των περιπτώσεων α΄ και β΄ χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμη, κλπ κλπ

ΕΠΟΜΕΝΩΣ 11/3 = 3,666 ήτοι 4 γυναίκες !!!!!!

Πάλι από την αρχή ?

Οι προτείνοντες Φώτης και άκης τι λένε !!!

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top