Δήμος Σερρών : Έγκριση ισολογισμού και 43 θέματα στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

-λήψης-29.jpg

Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σερρών την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στις 18:30 

 Στην πρώτη συνεδρίαση το θέμα είναι :

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Σερρών, για το οικονομικό έτος 2018.

Θα ακολουθήσει  τακτική συνεδρίαση, με 43 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Δημ. Συμβούλων για την επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Δημ. Συμβούλου ως μέλους της επιτροπής ελέγχου στοιχείων προς απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων της λειτουργίας των παιδότοπων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διαπίστωση πράξεων αυθαίρετης βόσκησης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερρών έτους 2020.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του υπάρχοντος προσωπικού από 19-12-2019 έως 18-12-2020 λόγω ένταξης της πράξης λειτουργίας του ¨Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας ¨Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της Φτώχειας¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του υπάρχοντος προσωπικού από 01-04-2020 έως 31-03-2021 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του υπάρχοντος προσωπικού για ένα έτος από 02-11-2019 έως 01-11-2020 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην έκθεση GREEK PANORAMA από 15 έως 16 Νοεμβρίου 2019 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τέταρτη (4η) τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στη δράση με τίτλο «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ»

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης με τον τίτλο: ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών¨, στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πραγματοποίησης 2ης τεχνικής συνάντησης της πράξης: ¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτήρια – 3ΕΜ¨ στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 85/2018 μελέτης της πράξης: ¨Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (φάση Ι) και έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της σχετικής απόφασης ένταξης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλήτριας λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 20ο: Περί μη βεβαίωσης οφειλής σε επαγγελματία πωλήτρια λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ανάκλησης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών λόγω μη ανανέωσης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 22ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 23ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 της Δ/νσης Καθαριότητας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 24ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την καταβολή μισθωμάτων για το ΚΕΠ 0747 Λευκώνα του Δήμου Σερρών, για τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του έτους 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 25ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για την ¨παροχή υπηρεσιών συντήρησης οπτικών ινών¨ του ΜΑΝ Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 26ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 που αφορά την υπηρεσία ¨Εργασίες αποψίλωσης/κοπής χόρτων & κλαδέματος δέντρων και κοπής δέντρων/θάμνων στα Δημοτικά Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών.

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση λύσης της μίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 1192 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Ορεινής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης δύο γραφείων (ως ενιαίος χώρος) εμβαδού 31,58 τ.μ. που βρίσκονται στις Σέρρες επί των οδών Εμμ. Ανδρόνικου 2 και Θέμιδος, κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 30ο: Περί διαγραφής δημοτικού ακινήτου στο Ο.Π. 36 της πόλης των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον χαρακτηρισμό χώρου ¨Αμαξοστασίου – Αποθηκών και Πράσινου Σημείου¨ Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 32ο: Μετατροπή εισφοράς χρήμα σε γη στην πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας ¨Αλημπέκιοϊ¨ (Π.Ε. 17) του Δήμου Σερρών στο Ο.Τ. 742.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση εκποίησης με τις διαδικασίες του πλειστηριασμού των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών-αιγοπροβάτων) που περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4056/2012.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 17422/06-06-2019 σύμβασης περί νομιμοποίησης υφιστάμενων κτηρίων έτους 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 32023/18-10-2018 σύμβασης για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ του Δήμου Σερρών έτους 2018.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ.Μισιρλής Σ., Καδής Γ., Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2015 και
β) Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση παράτασης εργασιών των έργων:

α) επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη και
β) εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017 (3η).

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 41ο: Περί κοπής ή μη δέντρων υγιών, ευθύνης του Δήμου Σερρών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. και Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ 42ο: Σχετικά με απομάκρυνση τριών κρασπέδων (τμήμα παρτεριού) από κοινόχρηστο χώρο στην οδό Εφόρων 2 έμπροσθεν καταστήματος εστίασης (καφέ).

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 1008 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 44ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top