Δήμος Αμφίπολης : Πρόσληψη τριών εργατών

images-2.jpg

Ο Δήμος Αμφίπολης ανακοινώνει Την πρόσληψη τριών (3) ΥΕ εργατών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για τις ανάγκες στην υπηρεσία ύδρευσης. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.

 2. Εκκαθαριστικό Εφορίας 

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.

 4. Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ. 

5. Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασµού 

6. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει) 

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

 8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση).

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του ∆ήµου Αµφίπολης στην έδρα του ∆ήµου (Ροδολίβος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την ∆ευτέρα 11/11/2019. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Φραστανλής Γ. Στέργιος

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top