Δήμος Σερρών : Με 47 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

-λήψηςνβφητ.jpg

Με 47 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη  18 Δεκεμβρίου 2019, το δημοτικό συμβούλιο Σερρών 

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ 11δ του ν. 4412/2016 όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ποσού έως 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11Β του Ν. 4412/2016 όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ποσού άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ποσού έως 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ 11β του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα 5.869,41 ευρώ έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/1987, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 229/1999.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 ευρώ έτους 2020 (για έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 376 του Ν. 4412/2016).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 8ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (Δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών) για το έτος 2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου.
Εισηγητής Ο αντιδήμαρχος κ Καρακολίδης Π.

ΘΕΜΑ 10ο: Συγκρότηση της Επιτροπής Οργάνωσης της Χριστουγεννιάτικης αγοράς ¨ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ¨ και έγκριση διαδικασίας χορήγησης των αδειών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση μέλους και ορισμός νέου στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. λόγω παραίτησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο: Αντικατάσταση μελών και ορισμός νέων στο Δ.Σ. του Ο.ΠΑ.Κ.Π.Α.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση τελικής έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμ-ματος Δήμου Σερρών 2014-2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 2η Διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης της φάσης 1 του έργου Space4people που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Urbact III.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 170/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα: ¨Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης στα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου του ΟΠΑΚΠΑ κατά τις συνεδριάσεις του¨.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση τροποποίησης της πράξης ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών: Παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 01-01-2020 έως 31-05-2020 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών: Παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή όρων χρηματοδότησης ύψους 221.454,00 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Αισθητική, λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων μέσω Συστημά-των Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Υπόγειων κάδων», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018».
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Μισιρλής Σπ. και Καρακολίδης Π.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση αποδοχής επιπλέον χρηματοδότησης από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ΚΑΠ έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Π.Ε. και Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ 20ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή της έκτακτης επιχορήγησης, συμπληρωματική κατανομή από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ΚΑΠ έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού του Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € στην πρόσκληση Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σερρών», συνολικού ποσού 69.000,00 €, στην πρόσκληση ΙΧ με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του κυνοκομείου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του Τμ. οικ. έργων, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων και υπηρεσιών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 26ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 27ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της υπηρεσίας ¨Επείγουσες εργασίες στεγάνωσης στα αμαξοστάσια Σερρών, Λευκώνα και στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 28ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Δ/νσης Καθαριότητας για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Π.

ΘΕΜΑ 29ο: Ανάθεση υποθέσεων σε πληρεξούσιους δικηγόρους για νομική επεξεργασία θεμάτων που αφορούν ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος πράξεων εφαρμογής.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων για το έτος 2020 σύμφωνα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 26 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αρ. 1137 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομα-γνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος ανάριθμης έκτασης του Λόφου Καγιά, εμβαδού 12,21 τ.μ. για εγκατάσταση κεραίας χαμηλής ηλεκτρομα-γνητικής περιβαλλοντικής όχλησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 34ο: Περί διαγραφής τμήματος δημοτικού ακινήτου στο αγρόκτημα Επταμύλων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 35ο: Σχετικά με απαλλαγή οφειλής δαπάνης ταφής:
α) του Σιώπη Αθανασίου και
β) του Τράκα Ιωάννη.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση εκποίησης ή μη, των επί των τάφων τιμαλφών – μεταλλικών σκευών, μετά την εκταφή.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση παραχώρησης χώρων από τον ΟΑΕΔ στον Δήμο Σερρών.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Σιαμάγκας Δ.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής για κατάληψη δημοτικής έκτασης σε κτήμα του 1012 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση 2ης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Σερρών, για τα έργα:
α) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών και
β) Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ.Μισιρλής Σ., Καδής Γ., Νυχτοπάτης Γ.
Τουρτούρας Ι.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2016,
β) Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο κολυμβητήριο του Δήμου Σερρών και
γ) Έξοδα ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ¨Επανάχρηση του κτηρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία πινακοθήκης Ξενάκη¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων:
α) στο υπ’ αριθμ. 2622 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών,
β) στα υπ’ αριθμ. 952 και 953 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών,
γ) στο υπ’ αριθμ. 7565 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών και
δ) στο υπ’ αριθμ. 6553α αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στο υπ’ αριθμ. 1083Β οικόπεδο, στο Ο.Τ. 88, στο Τ.Δ. Μητρουσίου (απαλλαγή από έγκριση).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση κοινής κυκλοφοριακής σύνδεσης του αγροτεμαχίου 1353 (διαιρετό τμήμα) αγροκτήματος Σερρών με την υπάρχουσα κυκλοφοριακή σύνδεση της ανώνυμης εταιρείας ¨Ελπίδα ανώνυμος ξενοδοχειακή και τουριστική εταιρεία¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 47ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top