Δήμος Ηράκλειας : 74.400 ευρώ για την διαχείριση των αδέσποτων

-λήψης-4-3.jpg

Ο Δήμος Ηράκλειας 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕI Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ>> σύμφωνα με την αριθ. 17/2019μελέτη του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 11.199,68€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

 (60.000,00€ πλέον ΦΠΑ 14.400,00(24%)€) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος και με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις(3)μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης . Ενδεικτικός προϋπολογισμός παρατίθεται παρακάτω 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top