Δήμος Σερρών : Συνάντηση Χρυσάφη με το ΔΣ των ΑμεΑ

.jpg

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σερρών για τη βελτίωση της μετακίνησης και της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στο Δήμο Σερρών

Δελτίο τύπου

Στις 17/01/2020 αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας συναντήθηκε για 2η φορά με το Δήμαρχο Σερρών κ. Χρυσάφη και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Νυκτο-πάτη, όπου τους εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΑμεΑ στη μετακίνηση και την πρόσβαση τους στο Δήμο Σερρών, ενώ τους μετέφερε τη συνολικότερη τοποθέτηση του Συλλόγου για την ανάγκη άμεσης επίλυσης τους.

Τα ζητήματα στα οποία εστίασε η συζήτηση αφορούν την πρόσβαση στα κτήρια που η λειτουργεία τους βρίσκεται στην ευθύνη του Δήμου, την κατα-σκευή και τη διόρθωση ραμπών, πεζοδρομίων, διαβάσεων, την υλοποίηση παρεμβάσεων στα πεζοδρόμια και τους δρόμους της πόλης για τη διευκό-λυνση της εισόδου των ΑμεΑ που βρίσκονται σε αμαξίδιο στα αστικά λεωφο-ρεία που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, τη δημιουργία νέων δημό-σιων αναπηρικών θέσεων στάθμευσης και ορισμένες αλλαγές στις ήδη υ-πάρχουσες θέσεις, την υποστήριξη του Δήμου στη βελτίωση της προσβασι-μότητας των ΑμεΑ σε ιδιωτικά κτήρια και καταστήματα δημοσίου ενδιαφέρο-ντος, κ.α.

Ο κ. Δήμαρχος και ο κ. αντιδήμαρχος εκφράστηκαν θετικά απέναντι στους προβληματισμούς και τις προτάσεις του Συλλόγου μας και δήλωσαν ότι θα προβούν σε άμεσες ενέργειες προς την κατεύθυνση της υλοποίησης τους. Συνακόλουθα στις 20/01/2020 αντιπρόσωπος του Συλλόγου μας, από κοινού με τον κ. Αντιδήμαρχο πραγματοποίησε, επίσκεψη σε σημεία της πόλης που χρίζουν άμεσης παρέμβασης, ώστε να κατανοηθούν καλύτερα από τη Δημο-τική αρχή οι προτάσεις και τα αιτήματα του. Στη συνέχεια ο Σύλλογος μας παρέδωσε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο έγγραφο, όπου περιγράφονται αναλυ-τικά τα σημεία και οι προτάσεις του.

Με δεδομένο ότι αδυνατούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για όλα τα σημεία στο Δήμο Σερρών, στα οποία πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις, άλλα και για το είδος της παρέμβασης που απαιτείται σε κάθε σημείο, καλούμε όλους τους ανθρώπους με ΑμεΑ και τις οικογένειες τους που διαβιούν στο Δήμο Σερ-ρών, να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας αναφέρουν τις παρατηρήσεις τους. Στη συνέχεια ο Σύλλογος μας θα τις λάβει υπόψιν, καθώς θα αναδια-μορφώνει τις προτάσεις του προς τη Δημοτική αρχή.

Σε κάθε περίπτωση καλούμε τους ΑμεΑ και τις οικογένειες τους στη μέγιστη συσπείρωση, αλλά και ζητούμε από το Σερραϊκό λαό να εκφράσει την αλλη-λεγγύη του στις προσπάθειες μας, ώστε να πετύχουμε ο Δήμος των Σερρών να γίνει απόλυτα προσβάσιμος για τους ΑμεΑ, γεγονός που είναι εφικτό με βάση τη σύγχρονη πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top