Δήμος Βισαλτίας : Προσλήψεις υδρονομέων από την ΔΕΥΑΒ

-λήψης-6.jpg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ Δήμου Βισαλτίας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1 του Ν.3274/2004.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α`/24-5-2011).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1 του Ν.4325/2015.
5. Το άρθρο 94 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α`/31-7-2017).
6. Την αριθ. 12/2020 (ΑΔΑ:ΩΞ7Β4653Ι1-Ν5Ι) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β., περί «Καθορισμού αρδευτικής περιόδου και σύσταση θέσεων υδρονομέων άρδευσης για το έτος 2020».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2020, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω και καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στη Νιγρίτα (28ης Οκτωβρίου 8 – 1ο όροφο).

1. Αριθμός θέσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με την υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης στις Δημοτικές Ενότητες Αχινού, Βισαλτίας και Τραγίλου ως εξής:

 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου,

 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Λευκοτόπου,

 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής,

 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Νικόκλειας,

 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς,

 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Μαυροθάλασσας,

 μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Ιβήρων.

Ήτοι συνολικά επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020.

2. Αρδευτική περίοδος
Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. όρισε την αρδευτική περίοδο για το έτος 2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφασή του από 1–4–2020 έως 31–10–2020.

3. Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας άρδευσης πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο (σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 1β. του Β.Δ 28.3/15.4.1957.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά το νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ` όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

4. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής – προτίμησης (χορηγείται από την υπηρεσία μας) προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
β) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία γεννήσεώς του.
γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι :
 γνωρίζει καλά ανάγνωση και γραφή,
 δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται τη στέρηση της ικανότητάς του για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου (εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή)
Επιπλέων επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων.

5. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης – πρόσληψη
Οι υδρονομείς άρδευσης θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. σύμφωνα με το β.δ.28.3/15.4.1957(Α` 60), χωρίς να απαιτείται έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 (Α` 280) ή άλλου οργάνου και κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο ν. 2190/1994 (Α`28).

6. Διάρκεια σύμβασης
Οι υδρονομείς άρδευσης θα προσληφθούν για τη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου 2020, όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 12/2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και στην περίπτωση που οι διαδικασίες καθυστερήσουν, η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και τη λήξη της αρδευτικής περιόδου 31/10/2020.

7. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως).
β. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
γ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
δ. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
ε. Η άμεσος γνωστοποίηση εις την αρμόδια υπηρεσία παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η προσκόμιση στη Δ.Ε.Υ.Α.Β. τον τελευταίο μήνα της αρδευτικής περιόδου συγκεντρωτικής κατάστασης καλλιεργητών οι οποίοι έκαναν χρήση του αρδευτικού δικτύου στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία τους, ονοματεπώνυμο, έκταση που καλλιέργησαν και το Α.Φ.Μ. τους.

8. Δημοσίευση Ανακοίνωσης
Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (28ης Οκτωβρίου 8 – Νιγρίτα), στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βισαλτίας (Ηρώων 2 – Νιγρίτα), στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Αχινού, Βισαλτίας & Τραγίλου και στις αντίστοιχες Τοπικές Κοινότητες όπου έχουν συσταθεί οι θέσεις υδρονομέων
άρδευσης, καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΒ του Δήμου Βισαλτίας και στη Διαύγεια.

9. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής -πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Αντίγραφο της ανακοίνωσης, έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βισαλτίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ.-14:00 μ.μ., στη Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 8, Τ.Κ. 62200 – Νιγρίτα (1ος όροφος) και στα τηλέφωνα: 23220 25516 & 25452 (κ. Καμά Ειρήνη).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής – προτίμησης (χορηγείται από την υπηρεσία μας) στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην ακόλουθη διεύθυνση :28ης Οκτωβρίου 8 – Νιγρίτα – 1ος όροφος. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η σώρευση θέσεων σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (από Τρίτη 3/3/2020 έως και την Πέμπτη 12/3/2020 & ώρα 14:00 μ.μ.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.

ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top