Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Πρόσληψη 7 ατόμων στην καθαριότητα με συμβάσεις ΙΔΟΧ

-λήψης-5-1.jpg

Στην πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων συγκεκριμένα 


1.τεσσάρων (4) εργατών/τριών καθαριότητας εξωτερικών χώρων προσωπικό καθαριότητας

2.  δύο (2) συνοδών απορριμματοφόρων

3. ενός (1) οδηγού απορριμματοφόρου-φορτηγού

 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών .Για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.

Προχωρά ο δήμος Εμμανουήλ Παππά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία θα προσληφθούν και να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με το έντυπο της αίτησης και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα χορηγηθούν από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, καλούνται τα προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και επίσημη μετάφραση αυτού.
• Φωτοαντίγραφο της ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας
• Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση με τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο Χρυσό Σερρών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09/04/2020 έως 14/04/2020.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top