Π.Ε Σερρών : Οδηγίες για την χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμου αμπελιού

-λήψης-4-9.jpg

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών, ενημερώνει ότι οι ενδιαφερόμενοι για την χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμου αμπελιού θα υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 10η Απριλίου μέχρι και την 10η Μαΐου 2020.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτουμε σχετικές αναλυτικές οδηγίες για την δημιουργία λογαριασμού καθώς και για την υποβολή της αίτησης. 

Τα κριτήρια προτεραιότητας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι τα παρακάτω:

Α) Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).

Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. 

Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν οριστικοποιηθεί μέχρι και τις 10 Μαΐου 2020 και σ’ αυτή επισυνάπτονται, ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως:

-Ταυτότητα και εκκαθαριστικό

-Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης ή ενοικιαστήρια διάρκειας τουλάχιστον για 7 έτη

-Βεβαιώσεις Βιολογικής / Ολοκληρωμένης καλλιέργειας / Νεοεισερχομένου στην γεωργία

-Υπεύθυνες δηλώσεις

Σημείωση: Τα αμπελοτεμάχια για τα οποία θα χορηγηθεί η άδεια θα πρέπει να παραμείνουν τουλάχιστον για 5 χρόνια, από την ημερομηνία έκδοσης, στον αιτούντα.  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (W)ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Pt)ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (Pt)
Α.  Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)W1=0,3Pt1=100
Β.  Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντοςi) βιολογικοί αμπελώνεςii) αμπελώνες με σύστημα  ολοκληρωμένης διαχείρισηςiii) αναβαθμίδεςW2=0,10Pt2=100
Γ.  Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς i) περιοχές με υψόμετρο άνω των 500 μ.ii) μικρά νησιά του Αιγαίου ΠελάγουςW3=0,10Pt3=100
Δ.  Εκτάσεις που προορίζονται  για νέα φύτευση στο πλαίσιο της  διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεωνW4=0,35Pt4
      i)Η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος           είναι ίση ή μεγαλύτερη των 50 στρ.Pt4=100
      ii)Η αμπελουργική εκμετάλλευση του αιτούντος       είναι μεγαλύτερη ή ίση των 30 στρ και μικρότερη       των 50  στρ.Pt4=70
Ε.  Προηγούμενη συμπεριφορά παραγωγούW5=0,15Pt5=100
ΣΥΝΟΛΟW1-5=1,00

Η κατάταξη των επιλέξιμων μεμονωμένων αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή του γενικού τύπου: 

Pt = W1*Pt1 + W2*Pt2 + W3*Pt3 + W4*Pt4 + W5*Pt5

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον γεωπόνο Κοσμά Τζουβάρα (τηλέφωνο  2321 3 – 55219).

 Δείτε τις οδηγίες: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top