Δήμος Σερρών : Αποζημίωση 2.576 ευρώ σε αγρότες

-λήψης-1-24.jpg

Ομόφωνα η οικονομική επιτροπή του δήμου Σερρών αποφάσισε την  αποδοχή του εξώδικου συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με τους κ.κ……. ……..με αφορμή την οικονομική ζημία που υπέστησαν στην παραγωγή τους ((βαμβάκι, ηλίανθος, μηδική κατά περίπτωση), εξαιτίας πλημμύρας των χωραφιών τους από διαρροές του υπόγειου αγωγού μεταφοράς αρδευτικού νερού από το αντλιοστάσιο της τάφρου Μπέλιτσας προς το Δημοτικό Αρδευτικό Δίκτυο Λευκώνα του Δήμου Σερρών και αδυναμίας χορήγησης αρδευτικού νερού σε περίοδο κρίσιμη για τις καλλιέργειες τους, με υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών και την καταβολή : 

1) του ποσού των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (880,00 €) στον πρώτο, 

2) του ποσού των διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €) στον δεύτερο, 

3) του ποσού των τετρακοσίων είκοσι ευρώ (420,00 €) στον τρίτο, 

4) του ποσού των τετρακοσίων έξι ευρώ (406,00 €) στον τέταρτο και 

5) του ποσού των εξακοσίων ευρώ (600,00 €) στον πέμπτο, προς αποζημίωσή τους. 

 συνολικά 2.576,00 €.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top