Λαϊκή Ενότητα Σερρών : Επιτέλους να τολμήσουν τις αναγκαίες πολιτικές

-ενότητα-1-2.jpg

Από τον Οκτώ­βρη του 2015 εί­χα­με επι­ση­μά­νει την ανά­γκη κα­θιέ­ρω­σης ασφα­λών διό­δων διέ­λευ­σης ως μόνη λύση απέ­να­ντι στη δια­φαι­νό­με­νη προ­σπά­θεια με­τα­βο­λής της χώρας σε στρα­τό­πε­δο συ­γκέ­ντρω­σης , όπως επι­τάσ­σουν οι εντο­λές της Ε.Ε. Στό­χος  της Ε.Ε. είναι η δη­μιουρ­γία στρα­το­πέ­δων για την πε­ριο­ρι­σμέ­νη επι­λο­γή του κα­τάλ­λη­λου φτη­νού ερ­γα­τι­κού δυ­να­μι­κού που θα προ­ω­θη­θεί στα κράτη της, ενώ οι ενα­πο­μεί­να­ντες είτε θα πα­ρα­μέ­νουν έγκλει­στοι είτε θα επα­να­προ­ω­θού­νται, με ότι αυτό συ­νε­πά­γε­ται.

Σή­με­ρα, με εξαι­ρε­τι­κή σπου­δή, η κυ­βέρ­νη­ση σπεύ­δει να ορί­σει τον στρα­τό ως δια­χει­ρι­στή του προ­βλή­μα­τος, δη­μιουρ­γεί τε­τε­λε­σμέ­να επι­βάλ­λο­ντας στις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες προει­λημ­μέ­νες απο­φά­σεις χωρίς δια­βού­λευ­ση και κυ­ρί­ως βάζει χι­λιά­δες αν­θρώ­πους δέ­σμιους σε άθλιες συν­θή­κες . Ταυ­τό­χρο­να, οι φα­σί­στες της Χρυ­σής Αυγής, εκ­με­ταλ­λευό­με­νοι την άνευ όρων πα­ρά­δο­ση της κυ­βέρ­νη­σης στις εντο­λές των «εταί­ρων», εν­δε­δυ­μέ­νοι το μαν­δύα των επι­τρο­πών κα­τοί­κων, πρα­κτι­κή γνω­στή από την εποχή του Αγ. Πα­ντε­λε­ή­μο­να, ακο­νί­ζουν τα νύχια τους, προ­σπα­θώ­ντας να δη­μιουρ­γή­σουν κλίμα ρα­τσι­σμού και μι­σαλ­λο­δο­ξί­ας στις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες.

Επα­να­λαμ­βά­νου­με ότι η μη κα­θιέ­ρω­ση διό­δων ασφα­λούς διέ­λευ­σης, σε συν­δυα­σμό με την μη απορ­ρό­φη­ση των προ­σφύ­γων από τις χώρες της Ε.Ε., κο­στί­ζει χι­λιά­δες ζωές και πα­ράλ­λη­λα ενι­σχύ­ει τα δί­κτυα της πα­ρά­νο­μης δια­κί­νη­σης των προ­σφύ­γων.

Κα­λού­με την κυ­βέρ­νη­ση να απο­σύ­ρει το στρα­τό από τη δια­χεί­ρι­ση του προ­σφυ­γι­κού και να μην προ­χω­ρή­σει σε κέ­ντρα κρά­τη­σης αλλά σε ανοι­χτές δομές φι­λο­ξε­νί­ας με αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες δια­βί­ω­σης,  με πρό­σβα­ση των δήμων και των αλ­λη­λέγ­γυων πο­λι­τών και ορ­γα­νώ­σε­ων που σή­με­ρα στο­χο­ποιού­νται και απα­ξιώ­νο­νται.

Σή­με­ρα είναι, πε­ρισ­σό­τε­ρο από ποτέ, απα­ραί­τη­τος ο κοι­νω­νι­κός-δη­μο­κρα­τι­κός έλεγ­χος που ασκούν οι αλ­λη­λέγ­γυ­ες και οι ορ­γα­νω­μέ­νοι φο­ρείς της κοι­νω­νί­ας απέ­να­ντι στον αυ­ταρ­χι­σμό της ΕΕ  και στις αντί­στοι­χες κυ­βερ­νη­τι­κές πο­λι­τι­κές  προς τους πρό­σφυ­γες.

Κα­λού­με τις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες να αντι­στα­θούν στην προ­σπά­θεια εκ­φα­σι­σμού της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας και να στα­θούν ενά­ντια στην προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη στο­χο­ποί­η­ση των προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών, βά­ζο­ντας φρά­χτη στις ορέ­ξεις της Χρυ­σής Αυγής.

Τέλος κα­λού­με σε κοινή δράση όλους/ες όσοι/ες αντι­στέ­κο­νται στις πρα­κτι­κές μιας Ευ­ρώ­πης – φρού­ριο, μιας Ευ­ρώ­πης φο­βι­κής, μιας Ευ­ρώ­πης κα­τά­λοι­πο των πιο σκο­τει­νών στιγ­μών του 20ου αιώνα.

Λαϊκή Ενότητα Σερρών
Τετάρτη 10 Φλεβάρη 2016

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top