ΔΑΟΚ Σερρών : Ενημερωτικό δελτίο για την καλλιέργεια του αραβοσίτου

-λήψης-9-1.jpg

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

της ΠΕ Σερρών και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Καβάλας ανακοινώνουν προς τους καλλιεργητές αραβοσίτου του Νομού μας ότι στα πλαίσια εφαρμογής της υπ’ αριθ. 5994/162846/22-06-2020 Απόφ. Του Υπ. Αγροτ. Ανάπτ. & Τροφ. εγκαταστάθηκε δίκτυο 7 φερομονικών παγίδων σε αντιπροσωπευτικούς αγρούς αραβοσίτου σε διάφορες περιοχές της ΠΕ Σερρών, για την παρακολούθηση της πτήσης του εντόμου Diabrotica virgifera. Η εγκατάσταση των παγίδων έγινε στα μέσα Μαϊου και η καταγραφή της πτήσης του εντόμου γίνεται κάθε δεκαπενθήμερο.

Το έντομο προσβάλλει κυρίως τον αραβόσιτο και έχει μία γενιά ανά έτος. Η ζημιά που προκαλεί στη ρίζα έχει ως αποτέλεσμα την ελλειμματική θρέψη των φυτών και την αδυναμία στήριξής τους που μπορεί να οδηγήσει σε πλάγιασμα του στελέχους. Μετά την εκκόλαψη των αυγών στο έδαφος (Απρίλιο – Μάιο), οι νεαρές προνύμφες προσελκύονται από τις ρίζες του αναπτυσσόμενου αραβοσίτου και τις προσβάλλουν. Συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές που ο αραβόσιτος καλλιεργείται σχεδόν αποκλειστικά ως μονοκαλλιέργεια. Οι προνύμφες έχουν περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης στο έδαφος αλλά τα ενήλικα πετούν και μπορούν να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις.

Από τις πρώτες μετρήσεις ενηλίκων που έγιναν στις εγκατεστημένες φερομονικές παγίδες διαπιστώθηκε ότι η έναρξη της πτήσης των ακμαίων ξεκίνησε στα μέσα Ιουνίου. Αυτή την εποχή τα ενήλικα μπορούν να τραφούν από τα μετάξινα νημάτια του σπάδικα κατά την άνθηση, γεγονός που μπορεί κατά από συγκεκριμένες συνθήκες, να οδηγήσει σε μειωμένα ποσοστά γονιμοποίησης και μείωση της παραγωγής. Στις περιοχές που παρατηρούνται έντονα συμπτώματα, τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης και είναι τεχνικά εφικτό, μπορεί να εφαρμοστεί ψεκασμός μόνον εφόσον πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια:

α) Υψηλός πληθυσμός ενηλίκων κατά τη γονιμοποίηση (>5 – 10 ενήλικα ανά φυτό κατά μέσο όρο) και

β) Μήκος στύλων (μετάξινα νημάτια) <1,5 εκατοστά στο 50% των σπαδίκων της καλλιέργειας και

γ) Υπάρχει αδυναμία ικανοποιητικού ποτίσματος.

Σε καλλιέργειες με στάδιο ανάπτυξης κοντά στην ολοκλήρωση της άνθησης (>70% γονιμοποίησης) δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος ελλιπούς καρπόδεσης, ακόμη και υπό υψηλούς πληθυσμούς ενηλίκων του εντόμου.

Για την εκτίμηση αυτή απαιτείται αντιπροσωπευτική δειγματοληψία στον αγρό. Ουσιώδες καλλιεργητικό μέτρο στο στάδιο αυτό της καλλιέργειας είναι η επάρκεια αρδευτικού νερού και η σωστή εφαρμογή του ώστε τα φυτά να μην καταπονούνται και να αναπληρώνουν τόσο τις προσβεβλημένες ρίζες από τις προνύμφες, όσο και τυχόν προσβεβλημένους στύλους από ενήλικα..

Οι παραγωγοί πρέπει να τηρούν πιστά τις οδηγίες όπως αυτές αναγράφονται στις ετικέτες των φαρμάκων. Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top