Δήμος Σερρών : Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ

8-ΦΩΤΟ-2019-6-12-ΚΔΑΠ-620x330-1.jpg

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) καλεί τις μητέρες παιδιών, μητέρες παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, άτομα (γυναίκες και άνδρες), που τους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών και ατομα που βρίσκονται σε χηρεία που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε Δομές φροντίδας και φιλοξενίας ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 05/08/2020 στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr) στο link «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων),

ή να προσέλθουν και να επικοινωνήσουν με τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) και ΚΔΑΠ ΜΕΑ της επιχείρησης άμεσα, προκειμένου να τους βοηθήσουμε στην σωστή υποβολή της ηλεκτρονική τους αίτησης, ώστε να ενταχθούν ως ωφελούμενες/οι στις δομές «Κ.Δ.Α.Π.» και «Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ» της επιχείρησης και να απασχοληθούν δωρεάν τα τέκνα τους.

· Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π) αφορούν παιδιά από την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα, ενώ

· Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ) αφορούν άτομα με αναπηρία, εφήβους, και άτομα με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρία.

Οι μητέρες, που θα ενταχθούν στην εν λόγω πράξη, θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α) να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ε.Ε ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Β) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα ή

Γ) να είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: Οι Τακτικοί και Αορίστου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ή ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet της αιτούσας. Για όσες μητέρες είναι έγγαμες ή με σύμφωνο συμβίωσης είναι απαραίτητοι και οι κωδικοί taxisnet του συζύγου, προκειμένου να υπάρξει συναίνεση του ετέρου μέλους. Πέρα από τους κωδικούς taxisnet της αιτούσας και του συζύγου οι μητέρες πρέπει να έχουν μαζί τους ή να γνωρίζουν το Α.Μ.Κ.Α και το Α.Φ.Μ. το δικό τους και των συζύγων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα αντλήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. από πληροφοριακά συστήματα (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., ΗΔΙΚΑ ΑΕ κ.λ.π.) της

Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης.

Ακολουθεί περιγραφή όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης, ανεξάρτητα από το αν κάποια από αυτά θα αντλούνται από διεπαφές και δεν απαιτείται η επισύναψη του αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

=Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. (Για αλλοδαπές χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ).

=Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τελευταίου εξαμήνου. (Για πολίτες της Ε.Ε. και τρίτων χωρών το πιστοποιητικό θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου.

=Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2019. (Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε η εκκαθάριση από την Α.Α.Δ.Ε. θα υποβληθεί το εκκαθαριστικό του 2018 με την υποχρέωση να υποβληθεί το εκκαθαριστικό του 2019 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης η αιτούσα θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Α.Α.Δ.Ε. για να εκκαθαριστεί η δήλωσή της λόγω συμμετοχής στο πρόγραμμα.)

=Επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε μητέρα:

Για άνεργες:

· Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ (εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου) ή αποδεικτικό ανανέωσης του δελτίου ανεργίας ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας του ΟΑΕΔ ή Βεβαίωση Επιδοτούμενης Ανεργίας ή όταν αφορά ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο που να βεβαιώνει την ανεργία

· Εφόσον είναι άνεργος ο/η σύζυγος ένα από τα παραπάνω έγγραφα και για το/τη σύζυγο.

Για μισθωτές:

· Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, με ημερομηνία μεταγενέστερη της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ., από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

· Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (με Υ.Δ. του νομίμου εκπροσώπου ότι δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του εργοδότη).

Για εργαζόμενη με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση)

· Βεβαίωση εργοδότη με σφραγίδα και υπογραφή, από την οποία θα προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης.

· Εργόσημο (και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών) ή σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

· Όσες απασχολούνται με τίτλο κτήσης: Αντίγραφο σύμβασης και Αντίγραφο Δήλωσης – Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019.

· Όσες απασχολούνται με Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών: Αντίγραφο σύμβασης και Απογραφικό Δελτίο προς το Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2019.

· Εργάτριες γης (ασφαλισμένοι Ε.Φ.Κ.Α – Ο.Γ.Α): βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση Ε.ΦΚ.Α. του τελευταίου τριμήνου για εργασία τουλάχιστον δύο μηνών.

Για αυτοαπασχολούμενες (ΟΓΑ):

· Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη κατά το τελευταίο έτος, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Για Ελεύθερες Επαγγελματίες:

· Αντίγραφο Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.

· Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

· Υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ο.Ε. Ή Ε.Ε. Ι.Κ.Ε ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ή ΕΠΕ επιπλέον των παραπάνω:

· Αρχικό Καταστατικό και σε περίπτωση μεταβολών, την τελευταία τροποποίησή του.

· Πιστοποιητικό μη λύσης από το ΓΕΜΗ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ Ι.Κ.Ε επιπλέον των παραπάνω:

· Υπεύθυνη Δήλωση του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση.

Δικαιολογητικά Αναπηρίας:

· Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από ΚΕΠΑ με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας ή Απόφαση Α’θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν τη 1/9/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις και υποβολή αιτήσεων:

· Κ.Ε.ΔΗ.Σ, Εθνικής Αντίστασης 34, 3ος όροφος, τηλ: 23210 68900, 23210 68910 και 23210 68915.

· Κ.Δ.Α.Π Σφαγείων Σερρών: Απαμείας 1, Εργατικές Κατοικίες Σφαγείων, τηλ: 2321111354

· Κ.Δ.Α.Π. Ομόνοιας Σερρών: Σαλαμίνος 19, Πλατεία Ομονοίας, τηλ: 2321111356

· Κ.Δ.Α.Π. Σκουτάρεως Σερρών: Σκούταρι Σερρών, τηλ: 23210 99199

· Κ.Δ.Α.Π – ΜΕΑ: Τέρμα Ομονοίας, Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας, τηλ. 23210 50125

· Κ.Δ.Α.Π Προβατά Σερρών: Προβατάς Σερρών, τηλ: 23210 88535.

· ΚΔΑΠ – 2ο Δ.Σ.: Νιγρίτης 128, τηλ: 6974262265.

· ΚΔΑΠ – 8ο Δ.Σ.: Κερασούντος 2, τηλ: 6974262263

· ΚΔΑΠ – 18ο Δ.Σ.: Χ. Τρικούπη 34, τηλ: 6974262262

· ΚΔΑΠ – 19ο Δ.Σ.: Μ. Αλεξάνδρου 9, τηλ: 6974262261

· ΚΔΑΠ – 20ο Δ.Σ.: Αν. Χρυσάφη 36, τηλ: 6974262260

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top