Δήμος Νέας Ζίχνης :Με 9 θέματα συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο

-λήψης-5-13.jpg

     Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ζίχνης την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων .με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

2. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

3. Έγκριση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021 του Φο.Δ.Σ.Α. και ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων.

4. Αποδοχή τροποποίησης της απόφασης ένταξης και έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης ‘Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ζίχνης’ ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

5. Γνωμοδότηση επί της ‘Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 3,493 MW, της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1907132623, που θα εγκατασταθεί στη θέση αγροτεμαχίου Πλατοράχη 2, στην Τ.Κ. Σφελινού, Δ.Ε. Νέας Ζίχνης, Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών.  

6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού κατηγορίας ΥΕ-Οικογενειακών βοηθών με δίμηνη διάρκεια σύμβασης για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

7. Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών για αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.

8. Έγκριση της πορείας του προϋπολογισμού για το πρώτο (1ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.

9. Εξέταση αίτησης του κου Πασιαλή Κωνσταντίνου του Δημητρίου περί τακτοποίησης ιδιοκτησιακού καθεστώτος τμήματος Ε=7.000 τ.μ.  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου με αριθμ. 8089 στο αγρόκτημα Αλιστράτης.

                                                                  Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                               

                                                                              Δρακούλη Κωνσταντινιά  

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top