Δήμος Βισαλτίας : Πρόσληψη 12 καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες

kathariotitasxoleia.jpg

Ο Δήμαρχος Βισαλτίας Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΩΔΕΚΑ (12) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Βισασλτίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (03) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (24 έως και 26 Αυγούστου 2020).

Ανάρτηση της ανακοίνωσης

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί ,στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.dimosvisaltias.gr.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: d.visaltias@gmail.com

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πρόσληψη

Το προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

Κατά την πρόσληψή τους οι επιτυχόντες οφείλουν τα προσκομίσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : d.visaltias@gmail.com , εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών μετά την πρόσληψή τους

ΔΕΙΤΕ παρακάτω και κατεβάστε

1.Την αναλυτική  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020

2.Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ανωτέρω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

3.Την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Βισαλτίας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top