Ψίθυρος πάνω από την πόλη : Προσωρινή αναστολή ή απαξίωση ????

-λήψης-3.jpg

Ερωτήματα για την λειτουργία και τον ρόλο του δημοτικού συμβουλίου θέτει ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Τερζής . Ο οποίος αναφέρει οτι έχει περάσει ένας μήνας χωρίς τακτική συνεδρίαση του οργάνου . Καθώς αναρωτιέται αν αυτό οφείλεται στο καλοκαίρι ή στην απαξίωση του οργάνου

Βασίλης Τερζής                                     

Δημοτικός Σύμβουλος                        

ΘΕΜΑ: Καλοκαιρινή Άδεια; Προσωρινή Αναστολή; ή Απαξίωση του

               Δημοτικού Συμβουλίου;

Μετά την τακτική, που μετατράπηκε σε κατεπείγουσα, λόγω αδυναμίας έγκαιρης αποστολής της προσκλήσεως σε μέλη του Δ.Σ, συνεδρίασης στις 29 Ιουλίου 2020, έχει παρέλθει διάστημα πέραν του ενός μηνός χωρίς ΚΑΝΟΝΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Φυσικά ο νόμος καλύπτει τον Πρόεδρο του σώματος και τη Δημοτική Αρχή με τη «Δια Περιφοράς» συνεδρίαση στις 21 Αυγούστου 2020 με ένα και μόνο θέμα, τις τρεις αδειοδοτήσεις σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκ των οποίων, ως γνωστών, στη μία και είχε παρέλθει η ημερομηνία της εκδήλωσης και είχε ματαιωθεί.

Καλοκαιρινή άδεια, προσωρινή αναστολή ή απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου, του άλλοτε ανώτατου διοικητικού και εκτελεστικού οργάνου της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκτός και αν «τα μπάνια του λαού» και οι άδειες των υπηρεσιακών υπαλλήλων και αιρετών έδωσαν την ευκαιρία σε αναστολή καθηκόντων και αποφάσεων στα πολιτικά όργανα. 

Αφού λοιπόν ο νομοθέτης, προς «αποφυγή έλλειψης κυβερνησιμότητας», έδωσε αυξημένη πλειοψηφία και αρμοδιότητες, στις Επιτροπές και τα Νομικά πρόσωπα της πλειοψηφούσας παράταξης, ακρωτηριάζοντας ουσιαστικά το Νόμο με τον οποίο προκηρύχτηκαν και διεξήχθησαν οι πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, μήπως να καταργήσουμε εν τέλει τα Δημοτικά Συμβούλια τα οποία να συνέρχονται εθιμοτυπικά θυμίζοντας μας το ιστορικό ένδοξο παρελθόν.  

Για το τυπικό σας αναφέρω:

1ον Νόμος 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) Άρθρο 74 Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση άρθρου 67 του ν. 3852/2010. Το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :

«Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου»

1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος.

2ον Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, απόφαση 579/2011, αρθμ.  συνεδρίασης 18, 22/6/2011. Άρθρο 3, παράγραφος 3α. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

                                                                                              Με τιμή

                                                                                              Βασίλης Τερζής

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top