Δήμος Ηράκλειας : Πρόσληψη ενός Παιδίατρου

-λήψης-1-19.jpg

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ενός (01) Ιατρού ειδικότητας Παιδίατρου για την κάλυψη αναγκών της Δομής «Παιδικός Σταθμός» Ηράκλειας.

Αντικείμενο εκτέλεσης του έργου θα είναι η συχνή παρακολούθηση της σωματικής υγείας των νηπίων με επίσκεψή του δύο φορές το μήνα, η ιατρική συμβουλευτική, η τήρηση στο κάθε τμήμα ατομικού φακέλου για κάθε νήπιο και η καταγραφή σε αυτόν όλων των απαραίτητων ιατρικών δεδομένων και παρατηρήσεων καθώς και η λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν την υγεία των φιλοξενούμενων νηπίων στη δομή «Παιδικός Σταθμός» Ηράκλειας ενταγμένης στην πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΕΣΠΑ , περιόδου 2020-2021.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής έως την ημερομηνία λήξης του προγράμματος την 31/07/2021.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου
  • Άδεια τίτλου Ιατρικής, ειδικότητας Παιδιάτρου
  • Εμπειρία σε ανάλογες κοινωνικές δομές.
  •  ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
    ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ
 • Αίτηση
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα
 • Αντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
 • Αντίγραφα τίτλου σπουδών
  • Ότι άλλο αναφέρεται στα απαιτούμενα προσόντα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Δημητρίου Πάζη 1, 2ος όροφος, Πολύκεντρο Ηράκλειας, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, τηλ. επικοινωνίας: 23250-28988 και 23250-25839.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24/09/2020 έως 30/09/2020.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top