Δήμος Βισαλτίας : Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων

-ΚΑΔΟΙ-Θ.-ΠΟΥΛΙΔΟΥ-6.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο Δήμος Βισαλτίας διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια τεσσάρων (4) 

 βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδο κοινής χρήσης των ΟΤΑ, στεγανά, με κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτων, το καθένα, πλήρως τοποθετημένα που θα χρησιμοποιούνται για την ρίψη απορριμμάτων από τους πολίτες. Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι 240.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και δεν διαιρείται σε τμήματα. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 26/10/2020 και ώρα 15.00, η ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού είναι 02/11/2020 και ώρα 11.00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί στο 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων περιγράφονται στο από 21/02/2019 τεύχος «Προδιαγραφές Πράξης» που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας και αφορά την Προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».
Η χρηματοδότηση είναι από το Πράσινο Ταμείο και από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών και ο ΚΑ αναλύεται στη Διακήρυξη. Η διακήρυξη έχει σταλεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη Διακήρυξη δίδονται στο τηλ. 2322353411, fax 2322020340, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος κος Ντάλλης Σταμάτιος.

Τεχνική Περιγραφή

Απόφαση ΟΕ περί Έγκρισης

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Προκήρυξη Σύμβασης

ΕΕΕΣ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Έντυπο Συλλογής Στοιχείων Εκπαιδευόμενων

Οδηγίες Χρήσης Εγγεγραμένων Φορέων

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top