Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων

-78.jpg

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών», με προεκτιμώμενη αμοιβή 296.351,26 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71321000-4 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 9-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2321350128, fax επικοινωνίας 2321022187, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βαρναλίδου Ελένη. Συνημμένα αρχεία:

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top