Δήμος Σερρών : Διαγωνισμός για την μελέτη του νέου κολυμβητηρίου στο πάρκο Ομόνοιας

-λήψης-1-2.jpg

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητήριου Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών», με προεκτιμώμενη αμοιβή 957.414,96 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ), CPV 71350000-6 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

εδω η προσκληση 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top