Δήμος Βισαλτίας : Καταβολη αποζημίωσης 750 ευρώ σε δημότη για φθορές που υπέστη το ΙΧ αυτοκίνητο του

-λήψης-1-9.jpg

Ο Δήμος Βισαλτίας 

Α)Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση διαφοράς με τον …………….περί καταβολής αποζημίωσης για υλικές ζημιές στο υπ΄αριθ.  λόγω πτώσης κλαδιού από δέντρο που βρίσκεται επί της οδού Σταυριανοπούλου στη Νιγρίτα. 

Β)Εγκρίνει την καταβολή της αποζημίωσης του …………….. μέσω εξώδικου συμβιβασμού ποσού των 606,00 € πλέον ΦΠΑ που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο του από την πτώση του συγκεκριµένου δέντρου όπως προκύπτει από την 2η χαμηλότερη υποβληθείσα προσφορά, υπό τους όρους: 

 α)ότι θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει, ούτε διατηρεί κατά του ∆ήµου Βισαλτίας καμία άλλη αξίωση από οιαδήποτε αιτία αναφορικά µε το εν λόγω συμβάν, β)ότι θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει λάβει σχετική αποζημίωση από την ασφαλιστική του εταιρεία, για το προαναφερθέν συμβάν, και

 γ)ότι θα προσκομίσει το σχετικό πρωτότυπο τιμολόγιο για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου του.

 Γ)Εγκρίνει την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α.Εξόδων 00.6495.01 με τίτλο : Λοιπές Δαπάνες γενικής φύσεως » του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, συνολικού ποσού 751,44 €( 606 €+ Φ.Π.Α 24%) , για την καταβολή αποζημίωσης για υλικές ζημιές στο υπ΄αριθ. …………………….

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top