Μπαίνει εισαγγελέας για κακουργήματα στους μπλε κάδους

-21.jpg

Πώς αποκαλύπτεται η δράση της «εγκληµατικής οργάνωσης» στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης µέσα από τη µήνυση του δικηγορικού γραφείου του Αλέξη Κούγια

Η ενδελεχής δηµοσιογραφική έρευνα από τα «Π» αποκάλυψε τη σωρεία µεγάλων σκανδάλων που γίνονται στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), µε στόχο να βοηθήσουν να µην κλείσουν οι µπλε κάδοι.

Το δικηγορικό γραφείο «Αλεξίου Χ. Κούγια και συνεργατών», µε τεράστια εµπειρία σε αντίστοιχα θέµατα, αξιοποίησε τα ευρήµατα από την έρευνα των «Π» και προχώρησε σε βάθος την έρευνα. Ως αποτέλεσµα, τεκµηριώθηκε και αποκαλύφθηκε αυτό που φέρεται να ήταν κοινό µυστικό, αλλά κανένας δεν το ακουµπούσε µέχρι πρόσφατα:

 Εντός του ΕΟΑΝ έχει συσταθεί και λειτουργεί εγκληµατική οργάνωση, που διαπράττει επαναλαµβανόµενες κακουργηµατικές πράξεις, µε σκοπό να αποκοµίσουν όφελος πολλών εκατοµµυρίων ευρώ οι µπλε κάδοι και να βλαφθεί η ανταγωνιστική εταιρεία των µπλε κάδων.

Σύµφωνα µε το δικόγραφο της µήνυσης, το οποίο συνέταξε η έµπειρη δικηγορική οµάδα του Αλέξη Κούγια και αποκαλύπτουν σήµερα κατ’ αποκλειστικότητα τα «Π», στην εγκληµατική οργάνωση που λειτουργεί εντός του ΕΟΑΝ συµµετέχουν, τουλάχιστον, ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Σιδέρης του Αντωνίου-Αθανασίου, η αν. προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, Αργυρώ Ρεµούνδου του ∆ηµητρίου, και οι υπάλληλοι της ίδιας ∆ιεύθυνσης, Φανή Κοτζιά του Νικολάου και Ελένη Κουρούδη του Θρασύβουλου.

Βέβαια, η υποβληθείσα µήνυση-έγκληση στρέφεται και κατά «παντός άλλου υπαιτίου και συµµετόχου», καθόσον αναµένεται η άµεση επέκταση του αριθµού των κατηγορουµένων.

Το πολυσέλιδο δικόγραφο κατά της εγκληµατικής οργάνωσης του ΕΟΑΝ αναφέρει ότι «εγκαλούµε και µηνύουµε τους ως άνω, καθώς και κάθε άλλον υπαίτιο και συµµέτοχο για την πράξη της απόπειρας κακουργηµατικής απάτης κατά συναυτουργία σε βάρος µας, η οποία αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε εξέλιξη, η δε επαπειλούµενη ζηµία σε βάρος µας εκτιµάται σε 50.165.495 € για την επόµενη 6ετία από απώλεια χρηµατικών εισφορών που αναγκαστικά θα καρπωθεί (σε περίπτωση ολοκλήρωσης του αδικήµατος) η µοναδική έτερη ανταγωνίστρια εταιρεία στην εναλλακτική διαχείριση-ανακύκλωση συσκευασιών Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (µπλε κάδοι)».

 Στην υποβληθείσα µήνυση-έγκληση τονίζεται ότι «πρόκειται για περίπτωση τριγωνικής απάτης, όπου ο πλανώµενος και ο βλαπτόµενος δεν ταυτίζονται, αλλά ο πλανώµενος έχει από τον νόµο εξουσία να προβεί σε ενέργεια επιζήµια για τον βλαπτόµενο, όπως εν προκειµένω το ∆.Σ. του ΕΟΑΝ έχει τη νοµική εξουσία να µην ανανεώσει την έγκριση λειτουργίας ενός συλλογικού συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης και έτσι να διακόψει τη νόµιµη δραστηριότητά του, προκαλώντας σε αυτό τεράστια οικονοµική ζηµία, ώστε να ωφελήσει το ανταγωνιστικό συλλογικό σύστηµα των µπλε κάδων».

 ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σύµφωνα µε το δικόγραφο που αποκαλύπτουν σήµερα τα «Π», οι ενέργειες της εγκληµατικής οργάνωσης περιλαµβάνουν: (α) την προσπάθεια συγκάλυψης της οφειλής των περισσοτέρων από 87.000.000 ευρώ που χρωστούν οι µπλε κάδοι στους δήµους, (β) την, κατά παράβαση των πραγµατικών δεδοµένων, θετική εισήγηση για ανανέωση της έγκρισης του συστήµατος των µπλε κάδων, (γ) τη διευκόλυνση προς την ΕΕΑΑ Α.Ε. ώστε να συνεχίζει να µην εφαρµόζει την εγκριτική απόφαση ανανέωσης του συστήµατός της, (δ) τη µη εφαρµογή κυρώσεων, όπως ορίζει ο Νόµος 4496/2017, προς την ΕΕΑΑ Α.Ε. για τη µη εφαρµογή της εγκριτικής απόφασης ανανέωσης, (ε) την ψευδή και συκοφαντική εισήγηση για το ανταγωνιστικό σύστηµα της ΕΕΑΑ Α.Ε. των µπλε κάδων, όπως και πολλές άλλες παράνοµες ενέργειες. Παράλληλα, στην τεκµηριωµένη µήνυση σηµειώνεται ότι «πρέπει να αναφερθεί ο κοµβικός ρόλος του πρώτου εγκαλουµένου (του διευθύνοντος συµβούλου ΕΟΑΝ Ιωάννη Σιδέρη του Αντωνίου-Αθανασίου), καθόσον, σύµφωνα µε το Αρθρο 24δ Ν. 2939/2001, ο διευθύνων σύµβουλος:

 α) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του ΕΟΑΝ, διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την οµαλή λειτουργία τους, … δ) είναι πειθαρχικός προϊστάµενος του προσωπικού και µπορεί να επιβάλει σε αυτό τις ποινές της επίπληξης και του προστίµου ίσου µε τις αποδοχές ενός (1) µισθού, ενώ για την επιβολή ανώτερης ποινής εισηγείται σχετικά στο ∆.Σ., … ζ) εισηγείται στο ∆.Σ. προς έγκριση θέµατα αρµοδιότητας των υπηρεσιών του ΕΟΑΝ, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέµα κρίνει ότι απαιτείται …».

Οπως τόνισε ο Αλέξης Κούγιας στα «Π»: «Οταν ξεκίνησα µε τους συνεργάτες µου να ερευνούµε τη συγκεκριµένη υπόθεση, δεν µπορούσα να φανταστώ ότι µέλη της διοίκησης του ΕΟΑΝ και υπάλληλοι Ιδιωτικού ∆ικαίου του ΕΟΑΝ πιθανότατα έχουν συστήσει και λειτουργούν µια τόσο καλοστηµένη εγκληµατική οργάνωση, που διαχειρίζεται δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ κάθε χρόνο. Που συντάσσει και υπογράφει εισηγήσεις κατά το δοκούν, µε πολλά µέτρα και πολλά σταθµά, αλλά µε αποκλειστικό στόχο να βοηθήσουν να αποκοµίσει τεράστια οικονοµικά οφέλη η ΕΕΑΑ Α.Ε. µε το σύστηµα των µπλε κάδων.

Η έρευνα της δικηγορικής οµάδας µου είναι µόνο στην αρχή και όλες οι ενδείξεις που έχουµε είναι ότι τα µέλη της εγκληµατικής οργάνωσης φτάνουν πολύ ψηλά και όταν ολοκληρωθεί η εν λόγω έρευνα και αποκαλυφθούν όλα τα µέλη της οργάνωσης, πιθανολογώ ότι θα γίνει πολιτικός, δηµοσιογραφικός, αυτοδιοικητικός και επιχειρηµατικός σεισµός τεραστίου µεγέθους»!

Ο έγκριτος δικηγόρος Αλέξης Κούγιας συνέχισε επισηµαίνοντας ότι ερευνάται ο ρόλος της εταιρείας lobbying V+O και σύντοµα θα προχωρήσει σε νέες συνταρακτικές αποκαλύψεις.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

Είναι πλέον εµφανές ότι δεν ήταν εύκολο να συνεχίζει να υπάρχει το σύστηµα των µπλε κάδων, το οποίο δεν µπορεί να βοηθήσει τη χώρα να πετύχει τους υψηλούς στόχους ανακύκλωσης. Λόγω του συστήµατος των µπλε κάδων, στο οποίο επενδύθηκε το ιλιγγιώδες ποσό των 360.000.000 ευρώ χωρίς αποτέλεσµα, η ανακύκλωση συσκευασιών έµεινε καθηλωµένη για πολλά χρόνια σε ποσοστά που µε δυσκολία έφτασαν το 19% (µε αµφισβητούµενες µεθόδους), όταν η νοµική υποχρέωση της χώρας µας είναι 50% για το τέλος του 2020, που ήδη τελείωσε, ενώ ήδη οι νοµικές υποχρεώσεις ανέρχονται στο 65% ανακύκλωση το 2025.

 Σήµερα αποκαλύπτεται ότι για να µπορούν να συγκαλύπτονται οι παρανοµίες της λειτουργίας της ΕΕΑΑ Α.Ε. αλλά και για να µην κλείσει το απαρχαιωµένο και αποτυχηµένο σύστηµα των µπλε κάδων, υπήρχε η καθοριστική συµµετοχή της εγκληµατικής οργάνωσης στον ΕΟΑΝ, που διέπραττε κακουργηµατικές ενέργειες για τους σκοπούς αυτούς.

Είναι σαφές ότι η χώρα µας για να πετύχει τους ποσοτικούς στόχους ανακύκλωσης χρειάζεται την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, αλλά και την παροχή οικονοµικών κινήτρων προς τους πολίτες για τη συµµετοχή τους στην ανακύκλωση. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την εναρµόνιση µε τις κοινοτικές οδηγίες και την εφαρµογή του «συστήµατος επιστροφής εγγύησης» µε τη χρήση αποκλειστικά αυτόµατων µηχανηµάτων ανακύκλωσης για τις πλαστικές και µεταλλικές συσκευασίες.

Οπως έχουν γράψει τα «Π», πολλά πλέον αλλάζουν στη χώρα και το µεταρρυθµιστικό έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν µπορεί να το σταµατήσει κανένας, ούτε καν µια µεγάλη εταιρεία lobbying, αλλά ούτε ο «ατζέντης των µπλε κάδων» και η παρέα του.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ το Σάββατο 9/1

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top