Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Διαγωνισμός για το αρδευτικό Παραλιμνίου

-λήψης-1-2.jpg

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Παραλιμνίου.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 15 Μαρτίου 2021.
Προϋπολογισμός έργου, 2.091.000,00€.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος, «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην ΤΚ Παραλιμνίου» και την θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το έργο θα εκτελεστεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και συγκεκριμένα στο ΣΑΑΚ Παραλιμνίου ν. Σερρών.

Προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή κλειστού υπό πίεση υπόγειου δικτύου για αρδευτικούς σκοπούς. Η συνολική αρδευόμενη έκταση ανέρχεται στα 2.250,00 στρέμματα.

Το δίκτυο θα τροφοδοτείται από αντλιοστάσιο που θα βρίσκεται στην κεφαλή αυτού. Το αντλιοστάσιο θα αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένο κτίριο που θα στεγάσει τα αντλητικά συγκροτήματα. Ανάντη του αντλιοστασίου θα κατασκευαστεί τεχνικό έργο εισόδου από Ο.Σ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top