Δήμος Σερρών : Πρόσκληση – Εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Αποβλήτων Ιματισμού

-48.jpg

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση δικτύου εικοσιτεσσάρων (24) κάδων ανακύκλωσης ειδών ιματισμού στην επικράτειά του.Οι θέσεις των κάδων που θα τοποθετηθούν, θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση.Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης εργασιών είναι τα συμφερότερα υπέρ του Δήμου αντισταθμιστικά οφέλη, με τους ακόλουθους τεχνικούς όρους :

 _ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤ.ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΡΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ_

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top