Π.Ε Σερρών : Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

-77.jpg

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 – Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις»- Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

     Δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του Υπομέτρου 4.1, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

     Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ, που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr κατά το χρονικό διάστημα από 11/05/2021 έως 15/07/2021 και ώρα 13:00. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στην οικεία ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Τρίτη, 27/07/2021. 

     Το θεσμικό πλαίσιο της Δράσης είναι η αριθμ. 4950/25-09-2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4377/Β΄/2020), όπως τροποποιούμενη ισχύει και η αριθμ. 1710/07-05-2021 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-20 του Υπ.Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9).

     Εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από τους δικτυακούς τόπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας https://www.pkm.gov.gr, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Π.Κ.Μ. http://agrotika.pkm.gov.gr, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr και από τις οικείες υπηρεσίες (ΔΑΟΑ ΜΕΘ και ΔΑΟΚ) στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το αρχείο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  επισυνάπτεται στη σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=22069

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top